TEAM KABATAAN KAY KRISTO

Latest Uploads

Videos (101)

Description

Kabataan Kay Kristo Ang pag Asa Ng Bayan!

1 Timoteo 4:11-12
[11]Ituro mo’t ipatupad ang lahat ng ito.
[12]Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay.